За проекта

 ИЗЛОЖБА

 Плакатът – изкуството на улицата

        Автор: Красимира Друмева

По случай деня на славянската писменост и култура 24 май, на главната улица на град Велико Търново бе открита изложба – акция на тема „Обичам да чета“. По витрините на магазините бяха представени плакати, посветени на любовта към книгите, четенето и кирилицата. Тази нестандартна форма на излагане на произведения на изкуството цели да приобщи повече хора към разбиране и съпричастност с творческите търсения на художниците. Плакатът още от появата си е наречен „изкуство на улицата“ и кой ако не той може да изпълни тази мисия? Той е създаден, за да е близо до хората и да представя актуални теми от ежедневието. Неговият чист и ярък език бързо привлича вниманието и провокира много нови идеи, мисли и емоции в публиката.

Основна причина, която провокира реализирането на този проект е отдалечаването на съвремения човек от досега с реалната книга. Това се дължи на дигитализацията на всички форми на общуване и достъп до информация. Забързаното ежедневие и ураганът от информация, които се изливат от медиите, се отразява пагубно върху социалния и емоционален свят на личността. Появяват се затруднения в концентрацията за дълъг период от време и неспособност да се наслаждава на настоящия момент. Сравнен с виртуалната реалност, всекидневният живот е скучен, бавен и сив. Естественото, ежедневно общуване посредством словото и нормалната визуална стимулация, трудно се конкурират с бомбастичните графични ефекти, които извират от телевизията, киното и дигиталните устройства. Съвременото поколение прекарва часове във виртуалния свят, а това води до притъпяване на сетивността да се забелязват и оценяват малките детайли в обкръжаващият свят. Мозъкът бързо привиква към интензитета на стимулация във виртуална среда. Този процес води до установяване на нисък праг на чувствителност към естетиката, съвършенството, грозното и красивото. В този контекст, четенето на книги има огромен терапевтичен ефект, както върху мисловното, така и върху емоционалното здраве на личността. Тази тенденция налага промяна в подхода и инструментариума на графичния дизайн за въздействие над аудиторията. Съвременният човек е различен и е нужно да се създадат нови комуникационни стратегии. Необходимо е да се търсят неконвенционални  методи за привличане на вниманието, които да провокират любопитството и интелекта. 

Паралелно с разгледаните проблемни аспекти се наблюдава и посткомерсиална тенденция в сферата на графичния дизайн у нас. Дълго време дизайнът беше  въплъщение на комерсиалната реклама. Всички изразни средства бяха принизени до ниво на мултиплициране на пошли фотографии в комбинация с безогледна и далеч от естетиката типография. През всички тези години на „новото време“ все по-малко се говори за изкуството на плаката, дори се смята за архаизъм от отминали времена. Това е напълно погрешно схващане. Плакатът претърпя съществени трансформации, той е гъвкаво и интердисциплинарно изкуство, което върви в крак с тенденциите и потребностите на урбанистичната среда. Той се прероди с нови изразни средства и системи на презентация. Съвременният плакат се видоизмени под формата на билборд, рекламни пана, калкани, амбиент реклама, тотеми, мегабордове, нестандартни рекламни конструкции и мн. др. Присъства във всички сфери на работа и забавление на сегашното поколение и като такъв е неразделна част от графичната среда на модерния град.

Плакатът отново трябва да заеме своето социално - отговорно място и усърдно да работи за изпълнението на своята мисия. Не просто да съществува, за да запълни с декорация свободните градски пространства, а да акцентира, информира и насочи вниманието на публиката към важни теми от съвременния културен и социален живот. Той надхвърли определението, като средство за агитация и реклама. Притежава мощни инструменти за комуникация и трябва да бъде използван за стойностни цели.

Проект „Обичам да чета“ е реакция на тези посткомерсиални тенденции. Той насочва вниманието на аудиторията към ползите и удовлетворението от четенето. Посредством книгите се изразява, съхранява и предава цялото знание на човечеството. Словото, бликащо от тях е непресъхващ извор на емоции и фина чувствителност, споделена от поколения творци. В миналото ръкописите са били скъпи, труднодостъпни и редки. Малцина са имали досег до библиотеки и способността да четат. В наши дни поради достъпността на всеки до това богатство, до голяма степен се обезличи истинската стойност на акта – четене на книга.

От първостепенно значение за всеки образ в дизайна е да носи послание, идея и мисъл. Всеки плакат трябва да разчита на ясна концепция, която да развива посредством графичния език. Липсата на първоначален замисъл и очаквана реакция обезсмисля съществуването на това изкуство. В този контекст във всички представени плакати, умишлено се следва една и съща идейна нишка, която се доразвива и левитира посредством многообразие от ситуации и семиотична натовареност. Интегрирането на цитати от велики личности от артистичните и научни среди в типографската композиция, пречупва през призмата на времето мисли за книгите и четенето, като свещенодействие и признак за духовността на човечеството. Целенасочено образа на книгата присъства в плакатите, за да визуализира многообразието и универсалността на този символ. Той може да се асоциира с айсберг, чаша, врата, свещ, глобус, лампа и др. Целта на всички тези превъплъщения е да се акцентира върху четенето, което е необходимо, за да се натрупа знание и сетивност във всички области на съществуване на човека. 

В плакатите „Кирилица“ идеята за четенето се преплита със символа на българската идентичност - българската азбука. Търсеното внушение цели да се извиси самосъзнанието на аудиторията, като се подчертае истинската стойност на писмеността, оцеляла през вековете и съхранила националната ни същност.

Създаването на серията плакати „Обичам да чета“ е плод на вдъхновение и желание за предаване на послание.

Издателство "Група Цвят – България"
ISBN 978-619-7226-08-9

ABOUT THE PROJECT

 EXHIBITION

 Posters – art of the street

        Author: Krasimira Drumeva

On the occasion of the Day of the Slavonic alphabet and culture – 24th May, an exhibition campaign entitled “I love reading” was opened on the main street of Veliko Tarnovo. You be able to find in shop windows many posters dedicated to the value of reading and the passion to books and the Cyrillic alphabet. This unconventional form of presentation of works of art aims to make more people understanding and empathetic to the creative quest of the artists. Since its birth the poster itself was called “the street art” and what, if not it, can better fulfill this mission? It was designed and created to be close to the people and to present current everyday topics. Its clear and bright language attracts the attention quickly and provokes many new ideas, thoughts and emotions in the audience.

The main factor that provoked the fulfillment of this project is a negative trend. The digitalization of all kinds of communication and access to information limited to a great extent the physical contact with the genuine book. The hustle and bustle of today’s lifestyle and the hurricane of information that media pour on people affects perniciously the social and emotional world of the contemporary person. They find difficulties in concentrating for a long period of time and in the skill to enjoy the moment. When compared to the virtual reality the everyday life seems dull, slow and grey. The natural everyday communication through words and normal visual stimulation competes with enormous difficulty with the bombastic graphic effects that gush out from the television, movies and digital devices. The contemporary working person spends hours in the virtual world which results in blunted sensitivity to notice and appreciate the tiny details of the surrounding world. The brain quickly adapts to the high stimulation intensity of the virtual world. This process leads to the establishment of a low threshold of sensitivity to the esthetics, perfection, the ugly and the beautiful. In this context, book reading has an enormous therapeutic effect on the mental as well as the emotional health of the modern person. This trend calls for a change of the approach and the set of tools of the graphic design in order to influence the audience. People have different perception and it is necessary for us to create new communicational strategies. It is essential to find new unconventional methods to grab their attention, to rouse their curiosity and intellect.

Simultaneously with the problematic aspects discussed above there is a post commercial tendency in the sphere of the graphic design. For a long time design was the symbol of aggressive advertisement. All means of expression were degraded to the level of the multiplication of commonplace photos in combination with unscrupulous and far from esthetics typography. Throughout the years of the “new time” there has been less and less discussion of the art of the poster, it has even been considered an archaism from the far-off times, a part of the history of the graphic design. It is a totally wrong conception. The poster has undergone essential transformations, it is a flexible and interdisciplinary art which keeps up with the trends and the needs of the urban environment. It was reborn anew with fresh means of expression and systems of presentation. The contemporary poster has taken the shape of billboards, advert wall panels, turbots, ambient advertising, totems, mega boards, innovative advertising constructions and many others. Its presence in all spheres of work and entertainment of the modern person makes it an inseparable part of the graphic environment of the contemporary town.

The poster must take again its socially responsible place and work hard in order to fulfill its mission. It should exist just to decorate the free urban areas, however, it should emphasize, inform and direct the attention of the audience towards crucial topics of the current culture and social life. It possesses powerful tools of communication and it should be used for worthy causes.

The project “I love reading” comes as a reaction of these postcommercial tendencies. It directs the attention of the audience towards the benefits and the satisfaction that accompany reading a book. Books stream, store and deliver the entire knowledge of the human race. The language that wells out from them is a never-stopping source of emotions and delicate sensitivity, shared by generations of artists. In the past manuscripts were extremely expensive, hard-to-get and rare. Few people had the chance to enter a library or the ability to read. Nowadays, the act of book-reading has to a large extent been deprived of its real value due to the easy accessibility of everyone to this wealth.

It is of paramount significance for each image in design to carry a message, an idea, a thought. Each poster should rely on a clear conception, which will be further developed through the language of the graphic. The lack of an initial conception and targeted reaction makes the existence of this art pointless. In this context, all the posters we present intentionally stick to one and the same concept line, which is further developed and displayed through a variety of situations and semiotic charge. The integration of quotations of great people from the artistic and the scientific fields in a typographic composition bend through the prism of time various thoughts about books and readings as a sacred ritual and a sign of the spirituality of the humankind. The symbol of the book purposefully has a place on each poster in order to visualize the variety and the universality of the image. It might be associated with an iceberg, a glass, a door, a candle, a globe, a lamp and many others. The aim of all these transformations is to emphasize the act of reading which is essential in order to accumulate knowledge and sensitivity in all spheres of the human existence.

In the “Cyrillic alphabet” posters the idea of reading interweaves with the symbol of the Bulgarian identity, namely the Bulgarian alphabet. The targeted suggestion aims at raising the audience awareness by emphasizing the genuine value of the alphabet which has survived through centuries and has preserved our national identity.

The creation of the “I love reading” poster series is a result of inspiration and desire to render a message. 

Publishing House "Color Group - Bulgaria"
ISBN 978-619-7226-08-9

Плакатът - изкуство на улицата
Книжарница "Хеликон"
Книжарница "Селена"
Фотостудио "Кодак Експрес"
Магазин "Старата поща"
Фризоьрски салон
Магазин "1001 желания"
Книжарница "Хермес"
Кафене "Амарето"
Магазин за ядки "Роис"
Аптека "Асклепий"
Уличен плакат
Красимира Друмева
Красимира Друмева дизайнер и художник
В своята работа се стремя да внеса естетика, диалог и забавление в урбанистичната среда. За съжаление визуалната комуникация в съвременното общество до голяма степен е плод на кича и хаоса. Това е напълно разбираемо имайки предвид нивото на масовата култура. Смятам, че тази тенденция може да бъде преодоляна с помощта на усилията на творческата гилдия и подкрепата на бизнеса. Работя в областта на уеб дизайна, запазеният знак, фирмени рекламни материали, плакат, фотография, анимация, живопис, илюстрация и др. От 2000 г. съм преподавател по Графичен дизайн и визуални комуникации във ВТУ"Св.св. Кирил и Методий" - Велико Търново.